Všeobecné obchodní podmínky online koučinku

Pomáháme vám cvičit. Jmenujeme se „Železná koule“ a zde se dozvíte pravidla („Podmínky“), jak to u nás chodí. Tato pravidla se samozřejmě řídí zákonem, konkrétně tím občanským č. 89/2012 Sb.

Trénuje a provozovatelem je:

Železná koule, s.r.o., IČ: 091 29 049, se sídlem Heřmanova 33, Praha 7, 170 00.

Uživatelem jste pak Vy, tedy člověk, který se účastní online tréninku Železné koule.

 

1. Základní pravidla

1. 1 Uživatel se musí seznámit s těmito Podmínkami, jinak nebude vědět, co v nich je.

1. 2 Vstupem do online programu souhlasí uživatel s těmito Podmínkami a zavazujete se dodržovat pravidla v nich uvedená, i kdyby mu přišla přísná.

1. 3 Možnost u nás cvičit není vymahatelná a provozovatel má právo členství zamítnout před jeho vznikem, nebo i v průběhu trvání členství – a to i bez udání důvodů. Provozovatel bude takto postupovat například v těch případech, kdy by členství určitého konkrétního návštěvníka mohlo ohrozit dobré jméno provozovatele.

2. Odpovědnost provozovatele

2.1 Uživatel musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší, přebírá plnou odpovědnost za bezpečí nezletilého uživatele jeho zákonný zástupce.

2.2 Nejsme doktoři. Provozovatel nenese odpovědnost za aktuální zdravotní stav uživatele. Každá účast v online tréninku je na vlastní nebezpečí, provozovatel nezodpovídá za možná zranění či následně způsobené zdravotní problémy. Je tedy logicky zakázáno provozovat sportovní aktivity v případě nemoci, zranění, pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků.

2.3 Online tréninky obsahují instruktážní videa s komentáře týkajícím se správného provedení cviků, rozpis tréninků a tréninkový plán. Jeden trénink trvá zpravidla přibližně 60 minut.

2.4 Provozovatel může konkrétní trénink jednostranně z vážných důvodů zrušit a nahradit ho jindy.

 

2.5 Při cvičení je uživatel povinen dbát na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních.

 

2.6 Uživatel je povinen řídit se instrukcemi trenéra a instrukcemi v online programu uvedenými.

 

3. Odměna

3.1 Konkrétní výše odměny provozovatele je stanovena na webu provozovatele.

 

3.2 Zpravidla se hradí členství na bázi 14denního poplatku či dle zvoleného programu. Podrobnosti jsou na webu.

 

3.3 Uhrazené členství je nevratné.

 

3.4 V případě závažného či opakovaného porušení těchto podmínek může provozovatel členství bez náhrady zrušit.

 

4. Odstoupení od smlouvy

​4.1. V případě, že je uživatel spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu, pokud ji uzavřel na internetu, a to do čtrnácti dnů od nákupu členství. Uvedené však neplatí v případě, že jsou naplněny předpoklady nemožnosti odstoupení od smlouvy dle §1837 občanského zákoníku. Nelze tedy odstoupit, pokud již člověk cvičil či procvičil část kurzovného.

 

4.2. V případě, že uživatel od smlouvy odstoupí, vrátí mu provozovatel hned, jak to bude možné, cenu, kterou uhradil.

4.3. Vzorové odstoupení je níže a posílá se poštou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo datovou schránkou.

 

5. Reklamační řád

5.1. Nesplní-li provozovatel povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy řádně a včas, může uživatel samozřejmě službu reklamovat. Reklamace musí být učiněna u provozovatele písemně (postačí e-mailem) bez zbytečného odkladu (prostě co nejdřív, dokud si to všichni pamatujeme), nejpozději do 3 měsíců ode dne poskytnutí služby, nebo v případě, že poskytnutí služby neproběhlo, ode dne, kdy měla být služba poskytnuta.

5.2. V reklamaci musí uživatel barvitě vylíčit, proč ji podává, aby bylo jasné, na co si vlastně stěžuje.

5.3. Provozovatel se zavazuje rozhodnout o přijaté reklamaci hned, nejpozději však do 15 pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady (např. vypracování posudku lékařem či lékárníkem).

5.4. Po uplynutí této lhůty má uživatel právo na odstoupení od uzavřené smlouvy nebo na slevu z ceny služby.

5.5. Provozovatel vydá uživateli, který uplatnil reklamaci, potvrzení, kdy k uplatnění reklamace došlo, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován. Dále provozovatel vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a pro případné zamítnutí reklamace vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Úpravu ochrany osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů (odkaz dole v zápatí stránky).

6.2. Uživatel, který je spotřebitel, má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem, který mu pomůže, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

6.3 Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit kdykoliv provozování služeb. V takovém případě nahradí poměrnou část členství jednotlivým uživatelům.

6.4 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 10. 10. 2020

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy

Oznámení odstoupení od smlouvy

Adresát: Železná koule, s.r.o., IČ: 091 29 049, se sídlem Heřmanova 33, Praha 7, 170 00.

 

Tímto oznamuji,

že odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb:

….....................................................................................................................................

 

Datum objednání: …................................................

 

Jméno a příjmení uživatele:

…..........................................................................

 

Adresa:

…............................................................................

 

Podpis:

…............................................................................